Αξιολόγηση Επίδοσης Εργαζομένου

Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της επίδοσης του εργαζομένου όσον αφορά την απόδοση στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Καταλαβαίνει την εργασία που του έχει ανατεθεί

Εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες που έχουν δοθεί

Δουλεύει αρμονικά με άλλους

Προσαρμόζει τον τρόπο εργασίας ώστε να είναι πιο αποδοτικός

Αξιοποιεί σωστά τα μέσα που παρέχονται για την εκτέλεση της εργασίας

Διαχειρίζεται σωστά το χρόνο εργασίας, ακόμη και χωρίς υπόδειξη

Η ταχύτητα που εργάζεται είναι

Τελειώνει την εργασία στο χρόνο που του έχει ανατεθεί

Κάνει λάθη κατά την εκτέλεση της εργασίας

Όταν υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο εργασίας, προσαρμόζεται


Εργάζεται αρμονικά με τους υπόλοιπους

Η συμπεριφορά προς τους άλλους είναι

Η προσωπική υγιεινή είναι

Ώρα έναρξης εργασίας

Αντίδραση όταν υπάρχει μεταβολή στις ώρες εργασίας